Kushtet e Përgjithshme për kryerjen e shërbimit nga Albanian Parcel Distribution dhe formulari shoqërues i dërgesave(Pod)

Për dërgimin e dokumentave dhe pakove nëpërmjet Albanian Parcel Distribution, dërguesi bie dakort me kushtet dhe penalitetet që përmenden në këtë formular. Asnjë përfaqësues agjent ose nënpunës i Albanian Parcel Distribution, as dërguesit, nuk ka të drejtë të ndryshojë ose të heq kushtet e përmendura

Neni 1 – Formulari shoqërues i dërgesës së Albanian Parcel Distribution është një formular i panegociueshëm dhe dërguesi ka dijeni se ky formular u plotësua nga ai ose nga Albanian Parcel Distribution për llogari të tij. Dërguesi deklaron dhe pranon, se është pronar, posedues ose përfaqësues i pronarit, apo i poseduesit të objekteve që transportohen, të cilat përshkruhen në faqen e parë. Gjithashtu, ai deklaron se me anën e këtij formulari pronon kushtet e transportit të Albanian Parcel Distribution

Neni 2 - Dërguesi garanton që:
a. Çdo zë që cilësohet në faqen e parë përshkruhet saktësisht dhe në përputhje me ligjin. 
b. Në objektin që dërgohet janë shënuar saktësisht pikat e duhura, të dhënat dhe adresa e marrësit.
c. Objekti që dërgohet është amballazhuar në atë mënyrë që të sigurohet dërgimi i sigurtë i tij.
d. Do të paguaj të gjitha shpenzimet e mundshme shtesë, që rezulton gjatë dërgimit, kthimit ose magazinimit të objekteve.

Neni 3 – Albanian Parcel Distribution ka të drejtë, por nuk detyrohet të kontrolloj objektin, të cilin e merr përsipër ta dorëzoj. Albanian Parcel Distribution, gjithashtu, ka të drejtë të mos avancoj në përmbushjen e dërgëses në sa ka shenja të përmbajtjes së ndaluar ose të dhëna të pamjaftueshme të marrësit.

Neni 4 – Albanian Parcel Distribution ka të drejtë të mbajë ose të mos dorëzoj mallin që transporton, me qëllim sigurimin e shpenzimeve të transportit (navllot- shpenzimet e ngarkimit, etj) deri sa të paguhet.

Neni 5 – Albanian Parcel Distribution kryen dërgesa me debitim të marrësit, në rast mospranimi të dërgesës së shpërbilimit nga ana e marrësit, për çfardo arsye qoftë, dërguesi merr përsipër pagesën ndaj Albanian Parcel Distribution.

Neni 6 – Albanian Parcel Distribution kryen shërbimet e “parapageses për blerjen e porositur” dhe atë të “pagesës në momentin e dorëzimit” duke marrë porosinë dhe në formë jo të shkruar (me telefon, ose me mjete të tjera të komunikimit). Këto raste porositësi ka të drejtat dhe detyrimet e “dërguesit” të përshkruar në formular.

Neni 7 – Bazuar në nenin 9, përgjegjësia e Albanian Parcel Distribution për cfarëdo humbje ose dëmtimi të dërgesës (dokumente ose objekte), kufizohet në minimum nga sasitë e mëposhtme: 

a) deri në shumën 2.000 Lekë për dokumenta dhe në 9.000 Lekë për objekte, 

b) në shumën reale të humbjes ose dëmit që paguhet për dokumente, ose objekte të siguruara, 

c) në vlerën reale* të dokumenteve ose objekteve, pa u marr parasysh përdorimi tregtar ose vlera e veçantë e tyre për dërguesin, marrësin ose personin e tretë. 

*Vlera reale konsiderohet: 

a) për dokumenta kostoja e përgatitjes, e zëvëndësimit ose kostoja e riprodhimit apo e rihartimit, *

b) për objektet – kostoja e riparimit, zëvëndësimit ose blerjes së tyre (në gjendjen që kishin gjatë marrjes në dorëzim). 

Neni 8 – Me dëshirë të dërguesit kryerja e dërgesave të tij mbulohet me siguracion nëpërmjet shoqërisë së sigurimeve me të cilën bashkpunon Albanian Parcel Distribution. Në rast humbje, vjedhje ose shaktërrimi të materialit që transportohet, vlera e të cilit e kapërcen shumën prej 9.000 Lek, pretendimi për shdëmtim mbi këtë shumë lind vetëm në rast se objekti që transportohet është me vlerë të deklaruar dhe i siguruar për atë vlerë.

Neni 9 – Albanian Parcel Distribution bën çdo përpjekje dhe ndërmerr çdo veprim për të arritur dorëzimin sa më shpejt në përputhje me programin e veprimtarisë së saj. Por, në asnjë rast nuk mban përgjegjësi për vonesën e marrjes, transportimit ose dorëzimit të çdo dërgese apo për çfardo humbje, dëmtimi, dorëzimi të keq apo mos dorëzim që i detyrohet shkaqeve të parashikuara kryesisht: a) për shkak të ngjarjeve të papritura që ndodhin objektivisht jashtë mundësive njerëzore (aksident, kushtet e këqija atmosferike, vonesën e mjeteve të trasportit etj.), b) për shkak të veprimeve neglizhuese ose udhëtimeve të gabuara të dërguesit ose të marrësit apo personave të tretë që kanë interes nga dërgesa konkrete, c) për shkak të përmbajtjes së dërgeses së cilës mund t’i shkaktohet dëmitimi i veçantë, ndryshim ose shkatërrim.

Neni 10 – Çdo pretendim duhet të ngrihet nga klienti dhe të dorëzohet me shkrim në zyrat qëndrore të Albanian Parcel Distribution ose në agjensinë më të afërt të saj, ditën e marrjes së dërgesës nga Albanian Parcel Distribution.

Neni 11 – Albanian Parcel Distribution nuk merr përsipër dërgimin dhe trasportimin e objekteve postare kur ky transportim është në kundërshtim me ligjin ose ka të bëjë me objekte që nuk i pranon për dërgim IATA. Në asnjë rast ajo nuk merr përsipër kryerjen e trasportit të parave.

 

Neni 12 - Albanian Parcel Distribution merr persiper transportin e mallrave duke pasur parasysh shoqerimin e tyre me faturen perkatese.

 

 

Neni 12 - Cdo dergese krijohet dhe skanohet  bar code nga derguesi me ane te APD-app per te qene active si dergese dhe me pas Albanian Parcel Distribution merr persiper  dergimin e pakos tek marresi sipas udhezimeve te dhena nga APD-app.

 

 

 

Rreth Nesh

Ne ofrojmë shërbime të zgjuara, efikase dhe të përshtatshme në te gjithe Shqiperine.

 

Produktet dhe shërbimet tona sjellin së bashku ekspertizën tonë vendore dhe ndërkombëtare - të gjitha të dizajnuara me klientët tanë dhe klientët e tyre në mendje.

 

Si ekspertë të shpërndarjes, ne vlerësojmë gatishmërinë dhe kështu bëjmë klientët tanë. 

Ne nuk ndalemi kurrë të zhvillojmë zgjidhje briliante të thjeshta.

 

Për këtë qëllim, ne po vendosim standarde të reja për shpërndarjen duke zgjeruar shërbimet tona 

 

 


Di kohën e saktë që po vijmë Duke dërguar informacionet e ofrimit paraprakisht nëpërmjet SMS ose email, nuk ka më pritje rreth por me ane te app APD me te cilen mund ta shkarkojne ne IOS dhe Android ata mund te gjejne statistika financiare ne kohe reale per dergimin e pakove te tyre.

 


Rreth çdo cep te shqiperise ekspertet e shperndarjes APD

 Ne jemi gjithmonë në kërkim të mënyrave për të bërë shpërndarjen e parcelave më të shpejtë, fleksibël dhe më i përshtatshëm. Pickup bën të gjitha që Klientët tanë mund të dërgojnë dhe marrin pako ne kohe reale deri ne 48 ore ne te gjithe Shqiperine.

 

Rreth nesh Çdo marrëdhënie që ndërtojmë përgjatë rrugës ka rëndësi për ne.

 

Ambicia jonë është që të jemi partneri më i mirë i shpërndarjes për të punuar. Pra, ne po zhvillojmë vazhdimisht përvojën tonë të konsumatorëve për të ofruar zgjidhje të shkëlqyeshme të thjeshta që e bëjnë dërgimin dhe marrjen e parcelave më të lehtë dhe më fleksibël dhe per kete qellim arritem te zhvillonim APD APP gjithcka qe ju nevojitet bizneseve dhe klienteve te tyre per dergesat ku realizohet dergimi ne kohe reale.

 

 


Filozofia jonë Ne besojmë në ndërtimin e lidhjeve më të ngushta me të gjithë klientët tanë. Ne punojmë shumë që të njohim dhe t'i kuptojmë ambiciet dhe sfidat e tyre, kështu që ne mund të zhvillojmë biznesin tonë për të mbështetur rritjen e tyre. Nëpërmjet shërbimeve tona të shpërndarjes, ne synojmë të sigurojmë kontroll më të madh, komoditet dhe thjeshtësi duke mbajtur ngushtë në kontakt me klientët, çdo hap të rrugës. Mbi të gjitha, ne krenohemi me veten në kujdesin që marrim, jo vetëm për parcelat që japim, por për çdo klient te cilit I dorezojme pako.

 Është pjesë e ambicies sonë për t'u njohur si partneri më i mirë i shpërndarjes për të pakot tuaja.

 

 

 

Your Delivery Experts


Ekspertët tuaj të shpërndarjes

Na kontaktoni për me shumë

Për çdo pyetje, kërkesa specifike, problematika ose ankesa na kontaktoni këtu duke plotësuar fushat e nevojshme.